Profile

Personal Profile

Name: lllmukoilll

Contact: [hidden]

Gender: female

Birthday: 12 Jun 1990

Location: Bangkok

Website: http://www.wretch.cc/blog/sana217

About me: บล้อกแห่งนี้ เป็นบล้อกที่แปลจากต้นฉบับภาษาจีน
ของคุณ sana217 (ตาม Link)
โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของบล้อกต้นฉบับ
ถูกต้องทุกประการ
จัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความบันเทิง
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเจ้าของกระทู้

สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด
ภายในบล้อกไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ขอบคุณค่ะ